Bezpečnostný technik

Zabezpečíme pre Vás a Vašich zamestnancov komplexné služby na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Ústava Slovenskej republiky zaručuje v čl. 36 bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Ustanovuje ju komplikovaný systém predpisov a nariadení na jej zaistenie. Základným zákonom tohto systému je Zákon NRSR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je súbor činností, vedúcich k zníženiu nebezpečných a škodlivých faktorov pracovného prostredia a vytvoreniu bezpečného pracoviska pre zamestnancov.

Každý zamestnávateľ je povinný zabezpečiť pre svojich zamestnancov preventívne a ochranné služby, ktoré pomáhajú zamestnávateľovi pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, predovšetkým s prevenciou rizík vrátane psychosociálnych rizík a ochranou pred nimi.

Bezpečnostný technik vykonáva nasledovné činnosti:

  • Vykonávanie činností súvisiacich so zabezpečením pravidiel BOZP a OPP na pracovisku
  • Vykonávanie kontrolnej činnosti BOZP a OPP
  • Oboznamovanie zamestnancov a subdodávateľov s predpismi na zaistenie BOZP a OPP
  • Príprava a aktualizácia dokumentácie v oblasti BOZP a OPP
  • Spolupráca s dozornými orgánmi
  • Spracovanie správ o činnosti BOZP a OPP

Ako Vám pomôžeme s týmito povinnosťami ?

Zabezpečíme potrebné školenia Vašich zamestnancov prezenčnou formou alebo formou e-learningu.

Uskutočníme vstupný audit a vypracujeme potrebnú dokumentáciu BOZP, ktorú priebežne aktualizujeme.

Vykonáme pravidelné kontroly na Vašich pracoviskách a poradíme Vám pri odstraňovaní nedostatkov.

V prípade úrazu spracujeme všetky podklady a zastúpime Vás pred príslušnými orgánmi štátnej správy.

Kontakt

Scroll to Top