Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku

Výkon činností koordinátora BOZP na stavenisku pri príprave i realizácii stavby vychádza z legislatívnych podmienok.

Súčasťou problematiky koordinátora BOZP je predovšetkým:

Spracovanie plánu BOZP:

 • Zaisťovať riešenie, ktoré je z hľadiska BOZP vhodné pre plánovanie jednotlivých prác
 • Zapracovať do plánu BOZP údaje, informácie a postupy v podrobnostiach odpovedajúcim potrebám, ktoré súvisia s BOZP
 • Formulovať základné požiadavky na zaistenie BOZP
 • Detailný popis realizovaných prác na pracovisku
 • Súpis pracovných profesii, ktoré realizujú jednotlivé práce
 • Špecifikácia činností uskutočňovaných dodávateľmi a subdodávateľmi
 • Špecifikácia zodpovedností a postupov
 • Zapracovanie pripomienok k návrhu plánu BOZP zo strany klienta

Pravidelná činnosť koordinátora:

 • Prehliadky stavby a návrhy termínov kontrolných dní
 • Koordinácia spolupráce osôb poverených prijímaním opatrení BOZP
 • Spolupráca pri stanovovaní času potrebného k bezpečnému uskutočňovania jednotlivých prác
 • Sledovanie uskutočňovania prác s ohľadom na BOZP
 • Kontrola zabezpečenia obvodu staveniska
 • Sledovanie dodržiavania plánu
 • Spracovanie správ o zaistených nedostatkov – reporting
 • Školení dodávateľských firiem v rámci oboznámenia s pracoviskom s BOZP a OPP v rámci kontrolného dňa

Kontakt

Scroll to Top