Realizácia protipožiarnych prestupov

Vykonávame realizáciu protipožiarnych prestupov systémami Promat, Hilti. Tesnenie prestupu je požiarna konštrukcia, ktorej účelom je zabrániť šíreniu požiaru do iného požiarneho úseku v miestach, kde inštalácie prestupujú cez požiarne deliace konštrukcie. Sú to najmä káble, kovové a plastové potrubia prestupujúce cez požiarne steny a stropy.

Požiarne prestupy rozvodov a prestupy inštalácií cez požiarne deliace konštrukcie musia byť utesnené konštrukčnými prvkami takého druhu, ako sú požiarne deliace konštrukcie, ktorými prestupujú. Utesnený prestup musí spĺňať požiadavky na požiarnu odolnosť požiarne deliacej konštrukcie, ktorou prestupuje, najviac však EI 90 min.

Prestupy – požiarne prepážky rozvodov a inštalácií, ktoré prechádzajú cez požiarne deliace konštrukcie s plochou otvoru viac ako 0,04 m2 sa označujú viditeľným, čitateľným a ťažko odstrániteľným nápisom PRESTUP umiestneným priamo na konštrukčnom prvku, ktorý ho utesňuje alebo v jeho tesnej blízkosti.

Označenie prestupov rozvodov a prestupov inštalácií sa umiestňuje aspoň na jednej strane požiarno deliacej konštrukcie tak, aby bolo pre kontrolu vždy čitateľné, prístupné a ťažko odstrániteľné.

Ako Vám pomôžeme s realizáciou protipožiarnych prestupov?

Na základe projektu protipožiarnej bezpečnosti stavby určíme, pri ktorých konštrukciách v stavbe je nutné realizovať protipožiarne prestupy.

Pre každý protipožiarny prestup určíme najvhodnejší druh stavebného materiálu
(náter, tmel, manžeta, tvarovka,..) na jeho realizáciu.

Vykonáme realizáciu protipožiarnych prestupov a poskytneme k nim kompletnú dokumentáciu.

Kontakt

Scroll to Top