Špecialista požiarnej ochrany

Prostredníctvom osôb s odbornou spôsobilosťou – Špecialista požiarnej ochrany, poskytujeme našim zákazníkom riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavieb pri zmene účelu využitia priestoru, rekonštrukciách či novostavbách – požiarny projekt.

Každá právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ má povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi podľa § 4 písm. k)  zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, t.j. zabezpečiť, aby sa pri vypracúvaní projektovej dokumentácie stavieb, pri uskutočňovaní stavieb a pri ich užívaní, ako aj pri zmene užívania stavieb riešili a dodržiavali požiadavky protipožiarnej bezpečnosti stavieb; požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť stavieb pri projektovaní stavieb, uskutočňovaní stavieb, užívaní stavieb a zmene v užívaní stavieb ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo. Tieto povinnosti zabezpečuje prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, t.j. špecialistom požiarnej ochrany, vypracovaním riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby v projektovej dokumentácii stavieb – projekt požiarnej ochrany.

Ako Vám pomôžeme s týmito povinnosťami ?

Vypracujeme projekt protipožiarnej bezpečnosti stavieb pre Vašu stavbu.

Na základe projektu protipožiarnej bezpečnosti stavieb vybavíme vašu stavbu potrebnými požiarnymi zariadeniami (hasiace prístroje, hydranty), požiarnymi uzávermi ( požiarne dvere, okná), vykonáme realizáciu požiarnych prestupov a upchávok.

Kontakt

Scroll to Top