Technik požiarnej ochrany

Každá právnická a fyzická osoba – podnikateľ má povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi.

Prostredníctvom našich kvalifikovaných a skúsených pracovníkov Vám zabezpečujeme komplexné služby na úseku ochrany pred požiarmi. Ak máte minimálne jedného zamestnanca, podľa zákona NRSR č. 314/2001 Z. z. a vyhlášky MVSR č. 121/2002 Z. z. máte povinnosť zabezpečiť požiarnu prevenciu odborne spôsobilou osobou.

Rozsah Vašich povinností, ktoré podľa zákona musíte dodržiavať sa líši v závislosti od počtu zamestnancov, veľkosti a charakteru Vašich prevádzok.

Výkon služieb technika požiarnej ochrany na pracovisku zahŕňa:

  • Vypracovanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi
  • Vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok
  • Určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
  • Vykonávanie vstupných a opakovaných školení o ochrane pred požiarmi
  • Určovanie požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť pri užívaní stavby a pri zmene v užívaní stavby
  • Asistenciu pri kontrolách štátnych orgánov
  • Organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov
  • Konzultačné a poradenské služby na úseku OPP

Ako Vám pomôžeme s týmito povinnosťami ?

Zabezpečíme potrebné školenia Vašich zamestnancov naživo alebo formou e-learningu.

Uskutočníme vstupný audit a vypracujeme potrebnú dokumentáciu požiarnej ochrany, ktorú  priebežne aktualizujeme.

Vykonáme pravidelné preventívne protipožiarne prehliadky na Vašich pracoviskách a poradíme vám pri odstraňovaní nedostatkov.

Zorganizujeme a vyhodnotíme cvičné požiarne poplachy.

Kontakt

Scroll to Top